Förändringsresan i flygindustrin

Publikationens innehåll

Detta avsnitt berättar kortfattat om publikationens syfte och innehåll.

Syftet är att publikationen skall förmedla en helhetsbild över Saabs strategiska arbete med förmågeutveckling och visa hur Saab praktiskt realiserat detta.

Fokus i denna publikation ligger på att beskriva och exemplifiera hur Saab arbetat med att utveckla framgångsrika arbetssätt och därmed kunnat öka sin verksamhetsförmåga kraftigt.

Publikationen "Förändringsresan i flygindustrin” är en sammanfattande helhetsbeskrivning av Saabs förändringsresa. Den är indelad i ett avsnitt kallat "Resans drivkrafter" och fem beskrivningar på olika "Vägar till ny förmåga" och som är fördjupade beskrivningar av valda delar av denna förändringsresa. De olika fördjupande avsnitten behandlar hur man gett värde för kunder och hur man skapat låg livscykelkostnad för produkter.

Här redovisas också förmågan att anpassa sig till nya krav, politiska och marknadsmässiga såväl som till den teknik- och teknologiutveckling som ständigt pågår. Vidare beskrivs vilka framgångsfaktorer som styrt utvecklingen av Saabs verksamhetsförmåga, dessutom beskrivs här olika erfarenheter av arbetssätt i internationella miljöer som gett en effektiv och unik utvecklingskompetens.

Publikationens författare är Martin Hjelm som är civilingenjör och har varit anställd på Saab under 33 år. Martin har även varit verksam inom annan militär försvarsindustri, dåvarande Volvo Flygmotor under 4 år på 1970-talet. Martin har tidigare bland annat varit ansvarig för utveckling av verksamhetsförmåga inom affärsområde Saab Aeronautics och strategiägare av Saab Aeronautics framtida verksamhetsförmåga.

Framtagandet av publikationen har skett i nära samarbete med Professor Staffan Brege från Linköpings Universitet.

Publikationen är skriven på uppdrag av Lennart Sindahl, VVD Saab AB.

Ett antal personer har medverkat vid framtagandet av publikationen och försett författaren med underlag till olika delar. I övrigt bygger publikationen på interna och externa intervjuer samt research av internt och externt materiel. Medverkande och intervjuade personer visas i delen "Referenser" .

Bärande faktorer vs En komplex kravbild

Detta avsnitt sammanfattar bärande faktorer till Saabs förändringsresa. Här ges också en kortfattad beskrivning över den externa och interna kravbild som Saab har hanterat. Hörnstenar i detta sammanhang är den säkerhetspolitiska omvärld som påverkat Saab samt hur svenska staten har agerat under åren. Dessutom belyses marknadskrav och hur dessa omsatts i en industriell förmåga under decennier.

Publikationen ”Förändringsresan i flygindustrin” är en berättelse om hur Saab påverkats av de förändringar som skett i omvärlden under decennier och om hur Saab har utvecklat sin verksamhetsförmåga. Publikationen beskriver hur Saab under de senaste 15 åren har haft en anpassningsförmåga till nya spelregler och nya krav som uppkommit. I publikationen beskrivs hur Saab med begränsade resurser kunnat utveckla en unik operativ förmåga vilket gör Saab världsledande på effektiva arbetssätt.

Saab har för att kunna möta nya krav, utvecklat nya arbetsmetoder som effektiviserar arbetet och det har resulterat i produkter som har unika funktioner och egenskaper till låg livscykelkostnad. Saabs unika kunskap sitter i de arbetssätt och i den tradition av ett nätverksbaserat arbetssätt mellan medarbetare som karakteriserar verksamheten.

Genom ett strukturerat och uthålligt förändringsarbete har Saab behållit positionen som ett av de världsledande företagen inom militära flygsystem.

Grundstenarna i hela förändringen som Saab har berörts av och själva genomförandet är att kunna ha en anpassningsförmåga till förändringar i omvärlden med ändrade spelregler som följd. Man har genom ett systematiskt genomfört arbete skaffat sig en utmärkt systemförståelse för både politiska skeenden och till nya kundkrav och behov av förändringar i arbetssätt och inte minst hur man utvecklar en unik produkt till låg livscykelkostnad.

För att detta skulle bli en möjlighet så har innovationsförmågan varit den kraft som gjort att såväl industriella samarbeten som att själva produktutvecklingen kunnat utvecklas på ett helt nya sätt. Figuren nedan utgör en sammanställning av aktörer som påverkar Saab som företag. Den visar också de viktigaste förmågorna som erfordras för att kunna agera som effektiv försvarsindustri. Dessutom kan man se vilka områden publikationen berättar om. I nedanstående text förklaras dessa olika förmågor.

Figuren utgör en övergripande sammanställning av intressenter, förmågor och huvudtema för publikationens innehåll.

Säkerhetspolitisk omvärld

Den säkerhetspolitiska omvärlden har kraftigt förändrats sedan kalla kriget. Detta betyder att hotbilden mot Sverige har förändrats flera gånger sedan dess. Först kännetecknades tiden efter kalla kriget som avspänning i världen. Behovet av nya beställningar av försvarsmateriel föreföll då onödiga.

Därefter kom en ny fas, ett uppvaknande, man såg då att det fanns behov att ha en ny typ av försvarsförmåga. Denna kunde man betrakta som en geopolitisk inriktning, man skulle delta i internationella säkerhetsrelaterade uppdrag i FN:s eller EU:s regi samt ha ett nära samarbete med Nato. Därtill krävdes ett internationellt samarbete med andra länder och deras försvarsindustrier.

Det så kallade ”sex nationssamarbetet” i Europa startade och resulterade i både intressanta forskningsprojekt och även i framtagande av olika typer av teknikdemonstratorer. Sverige och Saab deltog bland annat i Neuron-projektet som var ett framgångsrikt exempel på denna typ av samarbeten Inom Europa satsade man på att bli mer oberoende av USA under en tid. Europeiska regeringar stimulerade till samarbete. Detta intresse klingade dock av och nya konstellationer av samarbeten mellan länder och företag tog vid.

De säkerhetspolitiska förändringarna har påverkat den svenska statens agerande som i sin tur påverkat myndigheter och den svenska kundens utrymme för beställningar. Den ekonomiska situationen såväl i Sverige som globalt i världen har också påverkat det ekonomiska utrymmet för att beställa produkter och möjligheten att utveckla nya system och produkter.

Nu har det säkerhetspolitiska läget skärpts avsevärt sedan Rysslands agerande i Georgien och nu senast i Ukraina.

Staten

Den svenska staten i form av politiska partier, regering, riksdag samt myndigheter har genom årtionden värnat om ett starkt svenskt försvar. Staten har också varit angelägen att det skall finnas en stark svensk försvarsindustri.

Denna försvarsindustri har möjliggjort att Sverige som nation i viss mån kan vara självförsörjande på de viktigaste förmågorna som ett starkt svenskt försvar måste innehålla. Försvarsindustrin har också bidragit till en kompetensutveckling som varit tillgodo för hela det svenska industriella utvecklingen. Så var förhållandet fram till kalla krigets slut. Därefter har staten växlat inriktning på det svenska försvaret och gått från ett invasionsförsvar till inriktning på insatsförsvar och deltagande i internationella insatser.

Detta har fått till följd att svensk försvarsindustri och därmed Saab har fått utveckla en stor anpassningsförmåga för att hantera krympande beställningar på nyutvecklingar.

Staten och de upphandlande myndigheterna vill självklart ha produkter som har stor produktförmåga. Med detta menas här de egenskaper och förmågor som produkten kan användas till och som ger kunden önskad operativ förmåga att praktiskt genomföra militära uppdrag av olika karaktär.

Dessutom har Staten och de upphandlande myndigheterna skärpt kraven. Nya mer avancerade produkter skall utvecklas till väsentligt lägre kostnad än för tidigare produkter, samtidigt som teknikinnehåll och kravet på operativ förmåga har höjts mycket kraftigt.

Staten har gjort en kraftig omsvängning av synen på det svenska försvarets behov sedan Rysslands nya politiska inriktning inom sitt närområde har eskalerat. Detta har nu resulterat i beställningar av Gripen E för det svenska försvaret. En ny generation av Gripen-systemet som kommer att kunna motsvara det svenska försvarets behov under lång tid.

Marknaden

Saab har utvecklat och förädlat en mängd nya arbetssätt för öka sin förmåga att driva verksamheten effektivare och för att kunna utveckla mer avancerade produkter utifrån de marknadskrav som förändrats kraftigt under åren. Marknads- och kundkrav har utvecklats utifrån flera nya säkerhetspolitiska bedömningar som gjorts av politiker och myndigheter under åren. Det geopolitiska läget har starkt påverkat hur politiker bedömt försvarsbehovet över tid. Det finns dessutom många andra skeenden och krav som ställs på ett företag som verkar i försvarsbranschen.

Internationella samarbeten är nödvändiga för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå för försvarsmateriel. Marknaden har vid olika tidpunkter arbetat för en konsolidering av försvarsindustrier. Dock har de nationella intressena varit mycket starka och det är svårt att få till mer omfattande, internationella och långsiktiga samarbeten.

I stället kan man konstatera att de starkaste positionerna utgörs av de spelare på marknaden som har den bästa politiska uppbackningen och de som har de bästa och effektivaste produkterna.

En effektiv affärsförmåga som krävs i internationella affärer och samarbeten bygger på väl avvägda samarbetsformer avseende industriell samverkan, produktleveranser som möter kundens förväntningar, en kompetensöverföring till kundens industri och eventuellt genom akademiska samarbeten kring olika typer av forskningssamarbete.

Industrin

Den industriella förmågan har blivit central för alla nya stora utvecklingsprojekt i världen, så även för Saab. Samverkan med olika industripartners i internationella samarbeten är en förutsättning för framgång i att både utveckla nya produkter men också för att vinna affärer.

Saab måste kontinuerligt utveckla sin industriella kompetens. Det innebär att kompetensutveckling av medarbetare ständigt måste ske. Specifikt för utvecklingsverksamheten finns en kompetenstrappa som alla ingenjörer befinner sig på och där man ständigt utvecklar sin kompetens inom något eller flera teknikområden. Ett nära samarbete med partners, leverantörer och akademier är en förutsättning för att få effektiva arbetssätt och kunna utveckla och producera produkter på ett kostnadseffektivt sätt.

En nära samverkan industriellt med partners och leverantörer öppnar även vägen både till att utveckla nya koncept och produkter med helt nya och industriella möjligheter och dessutom nya affärsmöjligheter. Detta har krävt att man deltagit i en rad internationella utvecklingsprojekt för att skaffa de erfarenheter som krävs vid sådana samarbeten. Kulturskillnader är viktiga att respektera och värdesätta samtidigt som man skall behålla den starka interna kulturen som gör att man kan arbeta på ett obyråkratiskt och effektivt sätt.

Detta kräver en utmärkt verksamhetsförmåga. Med detta menas här det sätt man kan arbeta med processer, metoder och olika typer av verktyg för att kunna utveckla och producera avancerade produkter som ständigt kan utvecklas till nya nivåer. Dessutom innebär detta att arbetssätten, metoderna och verktygen blir enklare och mer effektiva samtidigt som allt detta skall kunna utvecklas över tid. För detta krävs ett förutseende och offensivt tänkande inom en företagsledning!

En modell

För att kort kunna sammanfatta berättelsen ”Förändringsresan i flygindustrin” kan det vara lämpligt att beskriva det i en enkel modell.

Figuren visar huvudkomponenternas i en verksamhetsförmåga med beroenden och med resulterande nyttor.

Samband mellan huvudkomponenter avseende arbetssätt och produkter

a) Moderna arbetssätt och metoder

Saab har använt och utvecklat nya moderna arbetssätt och metoder för att effektivisera arbetssätt i hela sin verksamhet under åren ①. I och med att man infört modellbaserade arbetssätt har man kunnat effektivisera och rationalisera verksamheten kraftigt. Moderna arbetssätt och metoder har resulterat i en effektiv verksamhet ⑤.

b) Unika produkter

Saab har tagit fram unika produkter under decennier ②. Specifikt har stridsflygplan varit huvudprodukterna under åren. Nuvarande huvudprodukt är Gripen som har tagits fram i olika versioner. Detta har ställt stora krav på kompetens och ingenjörsmässig förmåga med en stor mängd innovationer som resulterat i produkter med unika egenskaper ⑥. Både breddkompetens, men framförallt specialistkompetens inom alla de 14 teknikområdena som utgör basen för den förmåga som erfordras för att ta fram moderna och effektiva produkter. Den unika integrationsförmågan på produktnivå utgör Saabs kännemärke!

c) Modellbaserade arbetssätt ger förmåga

Moderna modellbaserade arbetssätt ① ger både kunden, utvecklingsorganisationen och underleverantörerna möjlighet att samverka rationellt under hela utvecklingsarbetet av en produkt. Genom att användande av moderna modellbaserade arbetssätt och metoder kan man korta ledtider för produktframtagning, man kan ta bort många arbetsmoment. Detta har varit en viktig förutsättning för att ta fram unika produkter ③.

Ett exempel på förenkling är att man kan genomföra många simuleringar av olika egenskaper och av hela den operativa förmågan i simulatorer, i stället för att göra många olika typer av provflygningar. Man kan prova den operativa förmågan med ett antal olika scenarier för ett helt stridsflygsystem på ett förhållandevis enkelt sätt.

d) Krav på värdeflöden ger förenklad produktutveckling

För att kunna utveckla nya och unika produkter krävs att man utvecklar både den ingenjörsmässiga förmågan och tar tillvara på erfarenheter, samt att man arbetar kontinuerligt med kompetenshöjning ②. Men det är inte tillräckligt, man behöver dessutom kontinuerligt utveckla nya arbetssätt och metoder för att arbetet i hela värdeflödet skall bli rationellt ④. Dessutom behöver man bedriva allt utvecklingsarbete utifrån ett livscykelperspektiv. Detta gäller både avseende systemutvecklingsmiljöer såväl som produkterna i sig.

e) Samverkan förbättrar arbetssätt och produkter

För att får fram de önskade egenskaperna och den operativa förmågan som en kund behöver är det väsentligt att arbete sker i nära samverkan med kunden och med de leverantörer som utgör hörnstenarna i förädlingen av produkten. Framgent kommer man helt att arbeta med modellbaserade koncept. Man kan då i tidiga konceptfaser föreställa sig hur en produkt kan operera i olika stridsscenarier.

Genom en nära samverkan mellan kunder, Saab och leverantörer kan information växelvis utbytas genom hela utvecklingsprocessen på ett mycket rationellt sätt. Detta bidrar till att man kan prediktera både kostnader och förmåga på ett bättre sätt ⑦. Detta skapar ett innovativt och proaktivt kompetensutbyte. Härmed återförs information och kunskap både till att förbättra arbetssätten ① och till att tillföra nya förmågor och egenskaper till produkterna ②.

Framgent kommer man att ha en virtuell modellbaserad samverkan mellan kunder, Saab och leverantörer och genom detta får ett mycket effektivt arbetssätt för att prediktera ett slutresultat redan i ett inledningsskede av ett utvecklingsprojekt ⑧.

Trender

Framgent, inom de kommande 5-10 åren, kommer fokus att ligga på arbete med mer av multidisciplinär analys där man från en designrymd med mängder av olika lösningar kan skapa många alternativa operativa scenarier som en kund vill ha möjlighet att genomföra. Detta arbetssätt bygger på ett modellbaserat arbetssätt där man med modeller kan skapa olika typer av produkter som matchar ett eller flera operativa scenarier.

Dock krävs även framgent att man gör analyser och bearbetningar från inhämtad information från kontinuerlig omvärldsbevakning. Med detta avses inte bara ren teknikbevakning utan även bevakning av andra områden som berör hur man samverkar och löser problem.

Strategi för produktutveckling

Utifrån ovannämnda förhållanden har Saab utvecklat en egen strategi för sin produktutveckling. I stället för att erbjuda ”Mid-Life upgrades”, ger Saab kunden en möjlighet till kontinuerliga uppgraderingar. På så sätt utvecklas flygplanet hela tiden mot den operativa kravbilden. Grunden för Saabs strategi är att man vill på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa flygsystemets förmåga, för att kunna möta en förändrad hot- och kravbild kommande årtionden.

I figuren visas Gripens olika utvecklingssteg kallade editioner. Dessa kan ha lite olika storlek men bygger hela tiden på en konsekvent utveckling.

Saabs grundläggande förmågor

De omständigheter och de faktorer som varit grundläggande för Saab och som påverkat Saab inom fyra olika faser kan sammanfattas med tre grundläggande förmågor, Anpassningsförmåga, Systemförståelse och Innovationsförmåga. Nedanstående beskrivning skall ge en kort resumé och en grund för fortsatt läsning av publikationens alla delar.

I figuren visas samband mellan Saabs grundläggande förmågor och de områden som har en avgörande påverkan på Saabs verksamhet.

Saab har utvecklat en anpassningsförmåga för att kunna hantera alla de olika förändringar som skett under lång tid. Sverige har bytt inriktning på sitt försvar, från invasionsförsvar till ett insatsförsvar med deltagande i internationella fredsbevarande uppdrag. Saab behövde därmed anpassa sig till den svenska kundens nya situation och behov.

Denna anpassningsförmåga har berört Saabs möjligheter till att hitta rätt affärsmodell för att kunna hantera följande:

1. Säkerhetspolitik

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och i synnerhet den som mer direkt påverkar Sverige.

2. Operativ förmåga och kundnytta

Genom att anpassa Saabs erbjudande och klara de förändrade behov av operativ förmåga som den svenska kunden har definierat, kunde kundnyttan ökas och tillfredsställas.

Saab har en systemförståelse för att kunna utforma unika produkter och ta fram och använda moderna arbetssätt. Denna systemförståelse innebär också att man kunnat ta fram systemlösningar som ger kunden erforderlig operativ förmåga när denne använder Saabs produkter.

Systemförståelse erfordras för att kunna fånga upp behov och krav enligt följande:

2. Operativ förmåga och kundnytta

Genom att analysera och förstå kundens behov och krav kan man tillsammans utveckla en operativ förmåga med den svenska kunden. Därigenom har kundnyttan kunnat ökas och tillfredsställas.

3. Unika produkter och moderna arbetssätt

Genom att ta fram olika teknikdemonstratorer för att testa och utveckla nyskapande system och produkter parat med framtagande av effektiva och moderna arbetssätt har man kunnat effektivisera systemutvecklingsarbetet. Detta har inneburit att kostnadsutvecklingen för framtagande av avancerade stridsflygssystem radikalt har kunnat sänkas.

Saab har utvecklat en innovationsförmåga för att ta fram modellbaserade arbetssätt både för systemutveckling - MBSE och för strukturutveckling och produktion - MBD. Detta har resulterat i rationella och kostnadseffektiva arbetssätt. Genom effektiva arbetssätt stimuleras också innovationsförmågan vid framtagande av produkter. Gripen-systemet är ett sådant resultat. Saab har också visat på stor innovationsförmåga vid framtagande av teknikdemonstratorer.

Innovationsförmåga erfordras för att kunna fånga upp behov och krav enligt följande:

3. Unika produkter och moderna arbetssätt

Genom att ta fram olika teknikdemonstratorer för att testa och utveckla nyskapande system och produkter parat med framtagande av effektiva och moderna arbetssätt har man kunnat effektivisera systemutvecklingsarbetet. Detta har inneburit att kostnadsutvecklingen för framtagande av avancerade stridsflygsystem radikalt har kunnat sänkas.

4. Ny affärsmodell genom partnerskap

Genom nära samarbeten med Strategiska leverantörer har ett flertal partnersamarbeten etablerats för att integrera produktutvecklingsarbetet mellan Saab och partners. Dessutom har dessa partnerskap genererat nya affärsstrategiska samarbeten. Därigenom har den industriella förmågan utvecklats. Samarbeten har också etablerats med kunder genom transferering av kunskaper och erfarenheter.

Den tekniska utvecklingen för avancerade militära flygplan har varit mycket stor sedan 1950-talet. Vid denna tid var flygplanen i centrum nu är det hela integrerade nätverksbaserade försvarssystem som är etablerade på dagens marknad.

I figuren exemplifieras den tekniska utvecklingen på olika flygplansgenerationer och avser strukturutformning, hjälpkraftsystem och materialteknik.

I figuren exemplifieras den tekniska utvecklingen på olika flygplansgenerationer och avser systemutveckling, datorutveckling, sensorteknologi, kommunikation m.fl.

Utveckling - trender och faktorer

I nedanstående beskrivning ges en mycket kort beskrivning över de trender och de faktorer som påverkat Sverige och Saab sedan 1980-talet.

FAS 1 - 1980-TALET

På 1980-talet under kalla kriget hade Saab fokus på utveckling av Gripen A/B för svenskt behov. De avgörande besluten var vid denna tid följande:

Säkerhetspolitisk omvärld

 • Sverige skulle ha en oberoende försvarsförmåga.
 • Sverige skulle inte samverka med andra länder utan vara neutrala.

I ovanstående inriktning fanns en lång tid av samsyn inom Sveriges riksdag.

Industripolitisk inriktning

 • Saab skulle satsa på Civil flygplansutveckling (som senare resulterade i Saab 340/2000).
 • Staten ville se en satsning på en industriell förmåga inom Sverige.

Under 1980 talet växlade regeringarna i Sverige och det fick direkta konsekvenser för stabiliteten i försvarsbesluten. Detta påverkade Saab mycket kraftigt och var avgörande för företagets framtid.

Statens krav

 • Staten krävde stor flexibilitet av flygindustrin för att skapa nya arbetstillfällen och öka sin egen industriella förmåga på den civila marknaden.
 • Staten ville mäta nytta av den försvarsmateriel man anskaffade. Man ville mäta ”Earn Value” som i detta fall innebar inriktning på livscykelkostnad och operativ förmåga.

Statens krav på industrin var dramatiskt sänkta kostnader för att få utveckla Gripen-systemet.

Marknaden och systemvalen

 • Underhållsbarhet med låg livscykelkostnad som utnyttjar värnpliktsystemet.
 • Vägbassystemet för flexibilitet och maximalt skydd och fokus på operativ förmåga.

Gripen-systemet var en anpassning till det svenska behovet på ett enhetsflygplan som kunde klara alla olika roller för att effektivt kunna möta olika hot.

Förmågeutveckling

Fokus låg på att ta fram system för att göra kravnedbrytning av livscykelkostnader, ta fram system och arbetssätt som kunde bidra till kraftigt sänkta drift- och underhållskostnader för kunden i förhållande till tidigare flygplansgenerationer.

FAS 2 - 1990-TALET

På 1990-talet efter kalla kriget låg Saabs fokus på utveckling av Gripen C/D för både svenskt behov och med inriktning på export. De avgörande frågorna var vid denna tid följande:

Säkerhetspolitisk omvärld

 • Sverige övergick från att satsa på ett invasionsförsvar och började inriktningen mot ett insatsförsvar.
 • Sverige skulle samverka men andra nationer inom ramen för FN.

Krav på att kunna samverka med andra länders flygstridskrafter definierades.

Industripolitisk inriktning

 • Saab skulle samverka med andra militära tillverkare av stridsflygplansystem. Detta ledde till samverkan med BAe Systems.
 • Saab genomförde ett vidareutvecklingsarbete (VU) till ny version av Gripen med en exportanpassning (EBS) som resulterade i Gripen C/D.

Genom samverkan med BAe Systems skulle man både kunna få erfarenheter för exportsatsningar och man skulle kunna samverka inom systemutveckling.

Statens krav

 • Saab skulle göra en exportsatsning av Gripen för att säkra utvecklingsförmåga och dela utvecklingskostnad på fler länder. Första exportkontrakt blev Sydafrika.
 • Man ville att Saab skulle öka samverkan med andra aktörer i både Sverige och internationellt, exempelvis med forskningsinstitut och andra industriföretag.

Det fanns krav på att sänka de svenska kostnaderna för Gripen-systemet, det skulle ske genom exportsatsningar. Anledningen var att svenska staten skulle kunna dela utvecklingskostnaderna med flera länder.

Marknaden och systemvalen

 • Kunden FMV och den svenska Försvarsmakten hade krav på ökad operativ förmåga.
 • Krav på satsning av obemannade farkoster för samverkan med Gripen-systemet. Detta startade utvecklingen av flygande teknikdemonstratorer som Shark och Filur.

För att kunna genomföra exportsatsningar krävdes att Saab och BAe Systems genomförde en utveckling av Gripen-systemet till att bli helt Nato-anpassat.

Förmågeutveckling

Fokus låg på att ta fram nya processer för att effektivisera hela organisationens arbetssätt. Start av rationalisering och effektivisering av IT-verksamheter med konsolidering av olika typer av datacentraler. Inom IT-verksamheten startade också ett flertal satsningar på plattformsoberoende systemutvecklingsmiljöer.

FAS 3 - 2000-TALET

På 2000-talet efter den svenska anslutningen till EU hade Saab fokus på exportsatsningar för Gripen C/D och man arbetade med en teknikdemonstratorer för nästa generations Gripensystem i form av Gripen Demo. Den strategiska inriktningen var vid denna tid följande:

Säkerhetspolitisk omvärld

 • Sverige hade fullt fokus på deltagande i internationella insatser inom ramen för fredsbevarande insatser som EU och FN bedrev. Man deltog i det internationella fredsbevarande arbetet inom ramen för Partnerskap För Fred.
 • Regering och riksdag bedömde att hotet mot Sverige var försumbart och en kraftig nedrustning av det svenska försvaret följde med stora konsekvenser för landets försvarsförmåga.

Det fanns ingen politisk agenda mot större framtida försvarssatsningar.

Industripolitisk inriktning

 • Saab satsade på deltagande i både svenska och internationella forskningsuppdrag för att öka sin industriella förmåga.
 • Man genomförde dessutom en strategisk inriktad satsning på att effektivisera den interna verksamhetsförmågan i syfte att bli världsledande på effektiva arbetssätt.

Utveckling gick mot att kunna samverka med andra europeiska länders flygindustrier.

Statens krav

 • Staten var fokuserad på att bibehålla Gripen C/D systemet och endast göra smärre utvecklingsarbeten för framtiden.
 • Staten var positiv till Saabs satsningar på produktutveckling inom området för civil säkerhet.

Staten ville agera i samverkan med andra länder inom ramen för större allianser i freds- och välståndsbevarande syfte.

Marknaden och systemvalen

 • Kunden FMV och den svenska försvarsmakten hade fokus på att kunna delta i internationella insatser och kunna samöva med Nato.
 • Saab utvecklade flera strategiskt viktiga teknikdemonstratorer. I det internationella utvecklingsprogrammet Neuron deltog Saab i framtagandet av en obemannad militär stridsfarkost UCAV. En teknikdemonstratorer i form av Gripen Demo togs fram för att visa marknaden på Gripens framtida utvecklingspotential.

Försvarsmakter kontrakterar i tilltagande utsträckning ut hela utbildnings-, drifts- och supportverksamheter. Utvecklingen ökar också efterfrågan på träning, support och underhåll.

Förmågeutveckling

De allra viktigaste satsningarna har varit inriktade på modellbaserade arbetssätt som MBD och MBSE. Nydanande rationaliseringsprogram genomfördes inom hela organisationen med fokus på att effektivisera och rationalisera i syfte att sänka alla kostnader till en stadigvarande lägre nivå. Fokus låg på satsningar att reducera kostnader inom budget, i balansräkning, i kontrakt och för projekt.

FAS 4 - 2010-TALET

På 2010-talet efter de ryska angreppen på Georgien och Ukraina har svenskt säkerhetsläge försämrats avsevärt. Saabs fokus är att leverera Gripen E till Sverige och genomföra exportsatsningar av Gripen NG. Den strategiska utvecklingen kan bedömas enligt följande:

Säkerhetspolitisk omvärld

 • Sverige började åter fokusera på skydd av svenskt territorium men samtidig var man dessutom fortsatt beredd på att delta i internationella fredsbevarande insatser inom ramen för EU:s och FN:s mandat.
 • Regering och riksdag har bedömt att en ökad hotbild finns för fler konflikter i Sveriges närområde. Staten har nu fokuserat på ökade satsningar inom militärt flyg och på ett moderniserat ubåtsförsvar.

Olika konflikter i världen leder till en ny säkerhetssituation. Upptrappad terrorverksamhet skapar nya säkerhetsrelaterade problem. Konflikter i Sveriges närområde som Georgien 2008 och Ukraina 2014 påverkade den politiska utvecklingen i Sveriges riksdag.

Industripolitisk inriktning

 • Saab satsar på partnersamarbeten i kommande exportsatsningar. Samarbetet med Brasilien är ett exempel på detta.
 • Man bygger partnerskap med vissa strategiska leverantörer för gemensamma satsningar i produktutveckling och för ökade affärssamarbeten.

Partnerskap med olika länders försvarsindustrier är avgörande för export. Utöver detta krävs samverkan inom forskning och akademisk utbildning för att kunna lyckas.

Statens krav

 • Staten utredde ett antal alternativa utvecklingsnivåer för Gripen-systemet för att kunna hålla Gripen-systemet toppmodernt fram till 2040.
 • Staten satsar nu på att öka den operativa förmågan inom militärt stridsflyg. Beställningen av Gripen E, som nästa generations stridsflygsystem, är ett kvitto på detta.

Kravet för en beställning av en ny generation av Gripen-systemet var att utvecklingskostnaderna kunde delas med minst en annan nation.

Marknaden och systemvalen

 • Kunden FMV och den svenska försvarsmakten genomförde ett värderingsprojekt för att analysera kraven på den framtida operativa förmågan som man behövde utveckla.
 • Saab driver förmågeutveckling för framtida stridsflygsystem som skulle kunna utvecklas i partnerskap med andra stater och militära flygplanstillverkare.

Marknaden karakteriserades av knivskarp konkurrens där den ekonomiska återhämtningen från nedgången i världsekonomin fortfarande spelar stor roll.

Förmågeutveckling

Fokus ligger på en långsiktig strategisk förmågeutveckling som stödjer både nuvarande leveranser men tar höjd för utveckling av framtida produkter. Planering sker på operativ nivå via budget, på taktisk nivå via roadmaps med 5-årsbehov och strategiskt på 10-20 års sikt.

Den utveckling som Saab har gjort i sin förändringsresa har resulterat i att man i Gripen har kunnat utveckla ett avancerat militärt stridsflygplan till en väsentligt lägre kostnad än tidigare generationers flygplanssystem.

I figuren visas hur kostnadsutvecklingen har utvecklats under de olika generationer av militära stridsflygplanssystem som Saab har utvecklat.

Saabs kärnförmågor

Publikationen ger en övergripande beskrivning på hur säkerhetspolitiska förändringar påverkat Saabs verksamhet och ställt stora krav på anpassningsförmåga, systemförståelse och innovationsförmåga. Dessa områden utgör ett genomgående tema för berättelsen.

Anpassningsförmåga måste finnas för att kunna hantera förändringar av kundkrav, marknadsbehov, ekonomiska realiteter såväl som att ta till sig och utveckla nya moderna arbetssätt. Anpassningsförmåga krävs inte minst för att kunna ha ett attraktiv marknadserbjudande och en robust affärsmodell. Anpassningsförmåga krävs också för att ta fram produkter som ger ett säkerhetspolitiskt utrymme för olika länder och som även ryms inom politikers ambitionsnivåer och ekonomiska ramar.

Systemförståelse krävs för att förstå kunders och marknaders behov och krav, förstå hur ”statens” (regeringar myndigheter och politikers) vilja och förmåga att använda försvarsrelaterade produkter. Systemförståelse erfordras för att kunna omsätta kundens krav på operativ förmåga till effektiva arbetssätt och för att kunna utveckla användbara produkter. Systemförståelse krävs dessutom för att ta fram produkter som har en sådan arkitektur och flexibilitet att man får goda operativa egenskaper och robusthet i produkten till låg livscykelkostnad.

Innovationsförmåga erfordras för att ta fram effektiva systemlösningar som efterfrågas av kunderna vilket krävs för att göra bra affärer. Innovationsförmåga måste finnas för att utveckla smarta arbetssätt med effektiva metoder och verktyg. Innovationsförmåga krävs för att förstå hur teknologi och teknik kan utvecklas och utnyttjas för att ta fram avancerade produkter som är modulära och utvecklingsbara.


Saab har lyckats upprätthålla och utveckla kompetens och utvecklingsförmåga inom alla de 14 teknikområden som behövs för att tillverka militära stridsflygplan trots begränsade försvarsbeställningar under denna tid. För att klara detta krävs ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete som både förändrat arbetssätten internt inom Saab men som också skapar mervärden vid samverkan med partners och leverantörer.

Det är genom Saabs helhetsförmåga att kunna anpassa sig, vara innovativ och ha en bred systemförståelse för kundens behov och krav, som Saab har kunnat utveckla och producera hela materielsystem som är i världsklass.

Publikationen ger också exempel på hur viktig rollkompetens, samarbetsförmåga, förståelse samt acceptans av kulturella skillnader är för ett affärsmässigt agerande och samarbete inom alla områden och på alla nivåer.

 

 

 

 

 

 

Författarens reflektioner