Om Saab

Introduktion

I avsnittet ”Om Saab” ges en mycket kortfattad om sammanfattning över Saabs olika verksamheter och det erbjudande som Saab ger marknaden. Dessutom beskrivs de faktorer i avsnittet Saabs själ som karakteriserar den kultur som funnits och finns inom den militära flygverksamheten inom Saab.

Erbjudande, affärsmodell och Gripen

Detta avsnitt beskriver kortfattat företaget Saab AB och specifikt militärt flyg inom affärsområdet Saab Aeronautics med produkten Gripen.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer några av världens mest avancerade militära och civila lösningar. Den breda produktportföljen utvecklas och anpassas ständigt och spänner idag från flygstridsystem, radar och vapensystem till civila övervakningssystem för bland annat hamnar och flygplatser. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Saab har som tillverkare av avancerade militära produkter och stridsflygplan i mer än 78 år verkat i en omvärld som förändrats kraftigt under dessa år.

I den säkerhetspolitiska omvärlden har radikala skiften skett sedan det kalla kriget tog slut 1989, detta har starkt påverkat Sverige och länderna i Östersjöregionen. Marknaden för försäljning av försvarsmateriel har förändrats både i Sverige och internationellt. Den svenska staten i form av den svenska regeringen, riksdagen och de svenska myndigheterna har förändrat inriktningen på det svenska försvaret radikalt sedan några decennier tillbaka.

Många nya krav har därmed uppkommit som påverkat Saab att bli den ledande leverantören av försvarsmateriel till den svenska staten. Det gäller i ännu högre grad vid internationella affärer av försvarsmateriel och i synnerhet vid försäljning av militära stridsflygplansystem. Industriella partnerskap har utvecklats starkt under de senaste decennierna. Dessa partnerskap är ofta avgörande vid stora upphandlingar av försvarsmateriel i stora delar av världen. Partnerskap vid internationella industrisamarbeten ställer också stora krav på samarbeten kring arbetssätt och utveckling av industriella förmågor.

Saabs erbjudande

Siffrorna i ringarna anger andel av Saab ABs totala försäljningsintäkter 2014

Strategi för innovativa lösningar

Saabs strategi är att:

  • Stärka närheten till kunderna genom lokal närvaro på nyckelmarknader.
  • Utveckla innovativa lösningar inom prioriterade produktområden med god potential.
  • Fortsätta att effektivisera verksamheten.
  • Kontinuerligt utveckla ledare och medarbetare, samt fortsätta bygga en kultur som främjar prestation, engagemang och mångfald.

Saabs affärsmodell

Saabs affärsmodell anpassas efter produktområde, systemens komplexitet, kundgrupp och geografisk marknad.

Komplexa försvarsbeställningar - I komplexa försvarsbeställningar är Saab leverantör direkt till kund. Dessa beställningar består av heltäckande lösningar som ofta även omfattar träning och underhåll, support och service, vilket syftar till att upprätthålla funktionalitet och kostnadseffektivitet under produktens hela livscykel. Leveranser kan pågå under flera år efter utvecklingstiden. Dessa system konfigureras och utvecklas efter kundens specifika behov och har därför ofta en stor andel kundfinansierad utveckling, dessutom inbegriper komplexa försvarsbeställningar ofta inslag av industrisamarbete. Exempel på detta är utveckling och leverans av Gripen.

Underleverantör - Saab kan också vara underleverantör till en partner som har den huvudsakliga kontakten med slutkunden, exempelvis vid leverans av delsystem. Flera av Saabs system, till exempel ledningssystem, är plattformsoberoende och kan integreras med såväl Saabs som andra företags produkter och system. Ett annat skäl till att välja att vara underleverantör kan bero på kostnads- eller andra marknadsförutsättningar, vilket gör detta till en effektiv strategi för att vara närvarande på en marknad.

Volymbeställningar - Underhåll, support och träning kan även säljas som separata uppdrag utanför de stora försvarsbeställningarna, även förbrukningsmaterial och reservdelar hör till denna kategori. Dessa produkter och lösningar säljs ofta direkt till kund, en del av dessa produkter och tjänster levereras samma dag som beställningen inkommer medan andra har en ledtid på över ett år. Dessa har en låg andel kundfinansierad utveckling jämfört med komplexa system, hit hör till exempel stora delar av Saabs civila erbjudande samt produkter som säljs i stora volymer, exempelvis ammunition.

Drivkrafter

De viktigaste drivkrafterna på Saabs marknader är förändrade hotbilder och nya säkerhetsbehov i samhället. Försvarsanslagen har under en period minskat i västvärlden samtidigt som de ökar i andra delar av världen. Detta ställer ökade krav på kostnadseffektivitet och förmåga till anpassning till kundernas förändrade behov. Följande krav är väsentliga att hantera och att kunna leverera:

  • Kostnadseffektiva produkter.
  • Lokal närvaro.
  • Att nya samarbeten och allianser ställer krav på systemintegration.
  • Att säkra och effektivisera försörjningsflöden.

Gripen i världen

Kontinuerlig Utveckling - Gripen utvecklas kontinuerligt, både i form av nya generationer och genom uppgradering av befintliga flygplan. Hela systemet och konstruktionen bygger på att prestanda och funktioner ska kunna förbättras enkelt. Eftersom datoriseringen är hög, handlar utvecklingen till stora delar om att uppgradera flygplanets många datorsystem, nya funktioner kan snabbt byggas in genom förändringar i mjukvaran. Gripen är modulärt uppbyggd och kan därför mycket flexibelt anpassas till olika behov, konstruktionen underlättar också industriellt samarbete och tillverkning av vissa delsystem i kundländer.

Kostnadseffektivitet - En effekt av att försvarsanslagen de senaste åren har minskat i många länder är ett ökat intresse för kostnadseffektiva produkter. Det gynnar Gripen som kombinerar avancerad teknik och hög prestanda med låga driftskostnader. Den totala kostnaden för ett flygplan inkluderar både inköpspriset och driftskostnader under planets hela livstid. Gripen har en låg livscykelkostnad och en låg kostnad per flygtimme jämfört med konkurrenterna. Driftsäkerheten och tillförlitligheten är hög. Gripen är också lätt att underhålla och reparera, på bara tio minuter gör några få tekniker en Gripen klar med full beväpning och bränsle. Ett motorbyte kan genomföras på mindre än en timme. Det bidrar till att driftskostnaderna ligger långt under Gripens konkurrenter, dessutom innebär dessa egenskaper stora taktiska fördelar för användarna.

Mångsidighet - Gripen är ett jakt-attack-spaningsplan (JAS) i ett och samma flygplan. Under pågående uppdrag kan piloten snabbt ändra flygplanets karaktär. Medan andra flygplanstyper måste göras klara för sin uppgift redan på marken, kan Gripen byta roll i luften. Det ger en hög flexibilitet och viktiga fördelar i strid, dessutom ökar kostnadseffektiviteten om ett flygplan kan utföra många olika uppgifter.

Kompatibelt – Gripen-systemet är anpassat för att kunna delta i internationella insatser tillsammans med andra länder och är fullt kompatibelt med NATO:s system. I de senaste versionerna har förmågan att verka internationellt tillsammans med andra nationer stärkts ytterligare.

Informationssystem - Kunskap är avgörande i stridssituationer. Gripen är utrustad med avancerade sensorer och system för elektronisk krigföring, vilka ger stor förmåga att upptäcka, identifiera och störa ut olika typer av hot, samt skydda det egna flygplanet mot angrepp. Syftet är att få veta så mycket som möjligt om fienden, samtidigt som man ger ifrån sig minsta möjliga information. Gripens system för signalspaning och självskydd utvecklas för framtidens hotbild och bygger bland annat på mycket avancerad signalbehandling samt aktiva sensorer som till exempel AESA-radar.

Vapensystem - Gripen har vapen för alla typer av uppdrag, från guidade glidbomber för precisionsverkan till långdistansmissiler.

Utbildning - Saab erbjuder träningssystem och simulatorer för utbildning av stridspiloter och servicepersonal.

Här finns Gripen

Gripen används för närvarande av flygvapnen i Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern, samt av ETPS (Empire Test Pilots’ School) i Storbritannien. Saabs position på världsmarknaden är stark. 2013 beställde Sverige 60 stycken Gripen E och under 2014 tecknades avtal om leverans av nästa generations Gripen till Brasilien. Gripen har en etablerad position som ett tekniskt avancerat, flexibelt och kostnadseffektivt flygstridssystem.

Saabs själ - Det som sitter i väggarna

Detta avsnitt ger en mycket kort beskrivning av vad som karakteriserar verksamheten inom Saab.

Arbetssättet inom Saab Aeronautics bygger på en mycket nära samverkan inom och mellan olika verksamhets- och teknikområden. Det finns olika typer av nätverk mellan medarbetare på alla nivåer som samverkar på daglig basis. Saab har en mycket informell och flexibel managementkultur som är stödjande och inte hierarkisk.

Saabs värdegrund innan den ens uttalades formellt, har alltid inneburit stort personligt engagemang och stort ansvarstagande. När det uppstår någon form av större problem sker alltid en kraftsamling i organisationen. Där har nätverken större betydelse för att klara situationen, än styrningen från management. Management har modet att ge medarbetarna vägledning och förtroende men utan detaljstyrning, vilket har varit avgörande för Saabs framgång.

Saab har alla förmågor samlade för att utveckla militära stridsflygplan inom en radie på 500 meter. De personliga kontakterna för att få och ge kunskap mellan medarbetare utmärks av snabbhet och närhet, vilket skapar förtroende över tid. Den svenska kulturen som bygger på medarbetarnas initiativkraft och möjlighet att få ”ta plats”, finns ingen annanstans i världen!

Den kunskap som finns inom Aeronautics bygger på en samlad resurs som arbetar flexibelt. Det är en dold kunskap och den har visat sig omöjlig att kopiera.

Författarens reflektioner