Anpassningsförmåga

I detta kapitel beskrivs hur säkerhetspolitiska förändringar, i det svenska närområdet påverkat den svenska statens och den svenska kundens agerande. Genom denna förändring påverkades också viljan och behovet av att göra stora försvarsinvesteringar.

Man kan läsa om hur en förändrad omvärld påverkar marknaden för försvarsmateriel som blir alltmer internationell. Här beskrivs hur Saab hanterat den förändring som skedde då myndigheterna överlät hela ansvaret på Saab, att utveckla ett materielsystem för militära flygfarkoster.

Den ständiga tekniska utvecklingen inom IT-området kommer att påverka företagets IT-infrastruktur åtskilliga gånger under en produkts livscykel, avseende militära stridsflygplan. Här kan man läsa om hur man förändrade IT-infrastrukturen utvecklades till att bli både flexibel, effektiv och robust för att tåla förändringar då ny IT-teknologi införs.

Som avslutning i kapitlet berättas hur förenklingar kan åstadkommas. Ett modellbaserat arbetssätt, MBD medför att man virtuellt kan se hur en konstruktion skall fungera innan man tagit beslut om att tillverka den.

Författarens reflektioner