Taktisk loop - den operativa förmågan

Vägledning till läsaren

Denna text beskriver hur det svenska flygvapnet genomförde en operativ insats i den NATO-ledda insatsen i Libyen 2011. Här beskrivs hur beslut togs på olika nivåer, från FN, NATO och svenska regeringen till ett beslut i Sveriges riksdag. Berättelsen handlar om ”effektiviteten i det svenska systemet”.

Den 2 april 2011 lyfte de första stridsflygplanen ifrån flottiljen F 17 på Ronneby flygplats, med Sigonella-basen i Italien som destination. Från riksdagens beslut till att flygplanen landade på Sigonellas flygbas på Sicilien i Italien tog det 23 timmar!

Uppdraget var en taktisk spaningsuppgift med uppgift att fotografera potentiella mål. Exempel: SA-8 luftvärnsbatteri upptäcks av Gripen EW-system, som fotograferas av Gripen och neutraliseras av andra NATO-enheter.

Bakgrund

För att detta skulle vara möjligt att genomföra måste det finnas en noga definierad process för hur ett beslut skall tas på alla nivåer i det svenska systemet, från regering och riksdag till de som förbereder och genomför operativa uppdrag.

I texten får man en beskrivning på de komponenter som ingår i den taktiska loop som utgör grunden för alla förberedelser, hela genomförandet samt alla analyser som konsekvens av uppdraget och för vidare beslut om kommande åtgärder.

Här ges också en autentisk beskrivning av en flygförares upplevelser från ett av de uppdrag som genomfördes.

Rekommendation

Författaren rekommenderar nedanstående texter som har koppling till denna berättelse: Under Kundvärde, läs gärna Konceptmetodik, under Anpassningsförmåga, läs gärna Myndighetskrav ger effektiv verksamhet samt under Utvecklingskompetens, läs gärna Förmågeutveckling av styrsystem.

Texten berör markerade områden inom förändringsresan i flygindustrin

Sammanfattning

För att förstå hur avancerade och komplexa militära flygsystem skall verka i en dynamisk hotbild måste man förstå vissa grundläggande förutsättningar för dessa system.

Man måste börja med att förstå kundkraven och den säkerhetspolitiska kontext som kunden skall verka inom. För att exemplifiera vilka krav som ställs och vilka förutsättningar som krävs, berättar nedan hur en pilot hur han genomför ett operativt uppdrag.

Den libyska regimens våld mot den egna befolkningen ledde till att FN:s säkerhetsråd den 17 mars 2011 beslutade om en flygförbudszon för det libyska flygvapnet. Till underlag för beslutet låg resolution nummer 1973, som antogs under FN-stadgans kapitel VII. Där slog säkerhetsrådet fast att situationen i Libyen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet, för att realisera beslutet skulle en NATO-ledd insats verkställas som syftade till att bland annat upprätta en flygförbudszon.

För att genomföra ett uppdrag måste brukaren ta hänsyn till ett antal faktorer, vilka militära hot förbandet kan bli utsatt för är en primär faktor. Andra planeringsparametrar utgår från var operationen ska genomföras och hur miljön ser ut där förbandet ska verka.

För att kunna genomföra själva insatsen verkar försvarsmakten i en ”Taktisk Loop” som innehåller operativ planering av ett uppdrag samt hur detta uppdrag genomförs och utvärderas. För att genomföra den taktiska loopen finns ett stort antal cykler och förberedelser som utgör förutsättningar för att kunna genomföra insatsen.

Beskrivning av innehåll

 • Hur gick det till när regeringen tog beslut om en operativ insats i Libyen.
 • För att genomföra ett operativt uppdrag måste brukaren ta hänsyn till ett antal faktorer.
 • De olika komponenterna i den taktiska loopen ger tillsammans förutsättningarna för att kunna genomföra operativa uppdrag.
 • Livscykeln för ett operativt uppdrag utgör den Taktiska loopen.

Från regeringsbeslut till operativ insats i Libyen på 23 timmar - Hur är detta möjligt?

För att förstå hur avancerade och komplexa militära flygsystem skall verka i en dynamisk hotbild måste man förstå vissa grundläggande förutsättningar för dessa system Vad är det då man måste veta?

Först måste man förstå kundkraven och den säkerhetspolitiska kontext kunden skall verka inom, dessutom måste man förstå den politiska agendan, varför kunden vill ha ett avancerat försvarssystem. Dessutom är det nödvändigt att förstå vilka krav som finns för att få utveckla avancerade militära flygsystem och hur man praktiskt omsätter detta i vårt utvecklingsarbete.

För att exemplifiera vilka krav som ställs och vilka förutsättningar som krävs, berättar nedan hur en pilot hur han genomför ett operativt uppdrag.

Den libyska regimens våld mot den egna befolkningen ledde till att FN:s säkerhetsråd den 17 mars 2011 beslutade om en flygförbudszon för det libyska flygvapnet. Som underlag för beslutet låg resolution 1973 vilken antogs under FN-stadgans kapitel VII. Där slog säkerhetsrådet fast, att situationen i Libyen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. För att realisera beslutet skulle en NATO-ledd insats verkställas, vilken bland annat syftade till att upprätta en flygförbudszon.

NATO ställde en formell förfrågan till Sverige den 28 mars 2011 om deltagande i en internationell insatsstyrka. Sveriges regering föreslog i en proposition den 29 mars 2011 att skicka en insatsstyrka till insatsen i Libyen. Propositionen överlämnades till Sveriges riksdags sammansatta utrikes- och försvarsutskott (UFöU), som den 31 mars 2011 röstade positivt till deltagande i den internationella flygförbudsinsatsen över Libyen. Man överlämnade utslaget till riksdagen, som den 1 april 2011 bifaller proposition 2010/11:111 om Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. Det fanns ett förbehåll i beslutet som innebar att styrkan ej fick angripa markmål mer än i självförsvar och att insatsen skulle pågå maximalt i tre månader.

Den svenska operationen i Libyen, benämndes först som Flyginsats Libyen 01, FL 01, sedermera betecknad som FL02 när uppdraget förlängdes.

Styrkan som Sverige skickade bestod av åtta stycken JAS 39 Gripen, ett tankerflygplan - TP 84T och ett signalspaningsflygplan - S 102B Korpen. Utöver det kom styrkan att uppgå till ca 250 personer.

Den 9 juni 2011 inlämnade Regeringen en proposition rörande en förlängning av insatsen med ytterligare 90 dagar. I propositionen framgår att antalet JAS 39 Gripen minskas från åtta till fem, propositionen antogs i Riksdagen den 17 juni 2011, styrkan fick namnet FL02.

Den svenska insatsen med Gripen utgjordes av spaningsuppdrag, för att genomföra denna typ av uppdrag krävs en mycket god planering inom försvarsmakten.

Genomförbarhet - restriktioner och planeringsförutsättningar

För att genomföra ett operativt uppdrag måste brukaren ta hänsyn till ett antal faktorer, vilka militära hot förbandet kan bli utsatt för är en primär faktor. Andra planeringsparametrar utgår från var operationen ska genomföras och hur miljön ser ut där förbandet ska verka. I Libyenfallet var stationeringsorten basen Sigonella på Sicilien i Italien och uppgiften flygspaning över Libyen.

Några exempel på viktiga frågor som måste beaktas är:

 • Avstånd - hur säkras bränsleförsörjning.
 • Hur sker samverkan med andra nationer i insatsen.
 • Hur sker kommunikation och ordergivning.
 • Vilka väderförhållanden finns att ta hänsyn till.
 • Hur ser en räddningsinsats ut om en förlust av ett flygplan skulle uppstå.
 • Vilken utrustning och beväpning erfordras för uppdraget.
 • Vilken typ av kartunderlag behövs.

Det krävs också en hel del insatser för att ta fram detta kartunderlag, så att det skall passa för det uppdrag som skall genomföras.

Det kan också finnas specifika förhållanden i operationsområdet som måste beaktas. Exempel på detta var att den typ av bränsle som fanns på basen i Sigonella var anpassat för USAs marina flygvapen (US Navy).

Väderförhållandena i området är speciella eftersom det förekommer mycket åska och luften är bemängd med vulkanaska och dessutom sand från sandstormar. Detta påverkar naturligtvis flygplan och utrustning.

Uppdraget - vad gjordes

Den 2 april 2011 lyfte de första stridsflygplanen ifrån F 17, Ronneby flygplats, med Sigonella-basen i Italien som destination. Från riksdagens beslut till att flygplanen landade vid Sigonellas flygbas på Sicilien i Italien tog det 23 timmar.

Uppdraget var en taktisk spaningsuppgift med uppgift att fotografera potentiella mål Exempel: SA-8 luftvärnsbatteri upptäcks av Gripen EW-system, som fotograferas av Gripen och neutraliseras av andra NATO-enheter.

Omdöme från NATO

Uttalande från Nato-kommandot: Gripen skvadronen är av stort värde och högt prioriterad. De har en mycket snabb slinga från landning till tolkade bildleveranser. De är i ett verkligt krig med en passiv motståndare som har en riktig förmåga att bekämpa flygplan med avancerade SAM-missiler.

Nato-kommandot är alltså mycket nöjda med en snabb operation med hög kvalitet på resultatet. Det viktiga budskapet är att skvadronen gör ett mycket bra och uppskattat jobb.

Geografiskt läge

Operationsområde.

Uppdraget - hur gjorde man

Planering och genomförande följer en taktisk loop som är en noga definierad process, för hur ett uppdrag utförs från start till dess att uppdraget är genomfört och data är analyserad. Resultatet summeras och sänds till staben för ytterligare tolkning samt beslut om nya åtgärder. Uppdragsanalysen innebär både att rekommendera vidare operativa insatser och att definiera underhållsåtgärder för att kunna tillgängliggöra hela materielsystemet för nästa uppdrag.

Summering av det skarpa uppdrag över staden Brega som piloten "Duke" beskriver nedan:

03:00     MSO compiling mission into a MSS-planning

06:00     Initial intelligence brief

              MSO mission brief

              ATO/ACO and mission study

              Mission Data Card (MDC) completed

07:00     Mission brief with wingman. Detailed walk through of complete sortie

08:00     Step Brief, weather and threat situation update (just before BÖS)

08:20     AC pre-flight

09:00     Takeoff AAR, Recce mission over Brega, AAR, Defensive Counter Air protecting tanker completed

13:00     AC touchdown Sigonella

13:20     Post mission brief

~15:00   Mission report

Fotografi taget under övervakningsuppdrag.

Genomförandet av Taktiska loopen - spana efter luftvärn i Brega

Flyginsats FL 01: En pilot kallad ”Duke”- berättar om uppdraget, källa ”Flygvapenbloggen” blogg.försvarsmakten.se

Med ett mentalt projicerat spett bänder jag mig ur sängen klockan 05:10. Jag ska leda första rotepasset av två under dagen och planeringen börjar idag tre timmar innan take-off. Det första som händer på divisionen är att vi två som ska flyga briefas av underrättelseofficerare om läget i Libyen i stort och där vi ska flyga mer detaljerat. Idag har det dessutom kommit rapporter om avfyrat fientligt luftvärn så det tar lite längre tid än vanligt.

Efter briefingen så står en Mission Support Officer – som har jobbat halva natten – och trampar för att visa hur planeringen för passet är uppbyggt. Grundupplägget är klanderfritt som vanligt och efter ett par ingångsvärden från oss och lite diskussioner om vilka höjder vi kommer att flyga på så smyger hon iväg för att realisera alla papper vi ska ha med oss. Hon laddar också den datastav med uppdragsinformation som vi senare matar flygplanet med.

Nu är det dags att ta tag i Personal Recovery-situationen på det område som vi ska flyga. Vi går igenom vår EPA – Evasive Plan of Action – för att se om den passar vårt uppdrag eller om vi måste göra förändringar. Där skriver vi i detalj hur vi kommer att agera om vi skjuter ut oss över fientligt territorium, t ex hur ofta vi ska passa radion, vart det kan finnas vänligt sinnade och vilka kodord som är aktuella.

Från ATO:n – Air Tasking Order – kan vi läsa grovt vad vi ska göra under uppdraget. I dag ska vi spana mot ett antal luftvärnsställningar i och runt Brega i Libyen för att sedan byta till luftförsvarsrollen under andra halvan av passet. Vi har två lufttankningar till vårt förfogande så det borde gå precis. Jag ber för säkerhetsskull MSO kolla extra noga på ett bränslealternativ med annan last för att se hur vi kan maximera chansen för mission success. Min tvåa – Edge – får till uppgift att följa upp detta och eventuellt kompensera navigeringen för otrevligheter såsom förmodat luftvärn. Han gör även lite ändringar i EPA:n för att ta hand om den stigande temperaturen i området, där det närmar sig 40 grader.

Två timmar innan start så håller jag mission brief för min tvåa. Där går vi igenom alla delar av passet i detalj. Vilka höjder vi kommer att utnyttja, planerad färdväg, motmedel mot luftvärn, vad vi gör om vi får vissa typer av fel, osv..

Den utrustning vi bär väger runt 20 kilo. Än är det fortfarande en bit under 30 grader men det går snabbt uppåt. 35 i skuggan prognostiseras för idag så det gäller att vätska upp ordentligt så man klarar sig i öknen så länge som möjligt om det skulle gå dåligt. Libyen är ett av världens varmaste länder, med mestadels öken. Att utrustningen är väl anpassad för detta är direkt kopplat till vår överlevnadschans.

På step-briefen innan vi går ut till flygplanen får vi det sista om vädret. Det kontrolleras även att vi fått den senaste taktiska informationen och gjort allt man måste göra för att få flyga. I dag, som nästan alla dagar här i södra Italien, är vädret bra.

40 minuter innan start sitter vi i flygplanet för att göra pre-flight procedures. Det tar inte alls så lång tid men man måste ta höjd för allt från strul med flygplanet till problem med färdplanen. Idag går allt som det ska och det blir 20 minuters kallhäng i sitsen i väntan på start.

Efter start i utdragen rote så sätter vi kurs mot vår första tanker för att lufttanka. Vi gör det innan vi går in i området för att kunna ta så många foton som möjligt innan nästa tankning. Idag är det en fransk KC-135 som vi tankar ifrån. Det viktiga är att det går bra. Att i 600km/h flyga in en pinne – som man inte ser – i en 70cm bred korg, gjord mestadels av metall, en halvmeter från en huv av plast kräver en del fokus.

Efter tankningen börjar allvaret. Checklistan för att gå ”feet dry” – d.v.s. flyga in över land – genomförs av båda. Flygplanet är nu helt konfigurerat för att möta skarpa hot på kort tid. Första passen kändes det lite ovanligt att flyga med skarpa vapen, något som vi normalt inte gör när vi övar. Vi ökar farten och sjunker till taktiska höjder. Jag fotar med vår eminenta spaningskapsel medan Edge kollar min rygg.

Jag jobbar mest head down, vilket betyder att jag tittar på mina skärmar för att hantera sensorn, medan Edge tittar ut efter andra flygplan och fientliga luftvärnsrobotar. De taktiska flygledarna (callsign Magic) är inte som i trygga Sverige lika bra på att upplysa om egna flygplan, och ibland har man inte ens radiokontakt, så det gäller att titta ut. Länk 16 som vi precis fått till Gripen hjälper dock mycket eftersom man ser de andra flygplanen på kartskärmen.

Kapseln har en bra dag i dag så alla mål fotas utan problem. Bingo fuel – bränslenivå för hemflygning – närmar sig och vi begär högre höjder mot tankerområderna för ny lufttankning. När vi kommer till andra tankern så ligger det redan två brittiska Tornados och tankar. Mitt flygplan visar att gränsen är nådd men med lite manuellt räknande och riskhanterande kommer jag fram till att lite mindre bränsle räcker för att flyga hem och kan därför ligga i väntläge några minuter till.

Andra delen av uppdraget är DCA – Defensive Counter Air – där vi ligger och skyddar tankers och andra flygplan från eventuella lufthot. Gripen är multi-role och genom att trycka på ett par knappar så är nu kärran konfigurerad för luftmål.

Från vår patrullbana ser vi med vår värmekamera hur kriget pågår där nere, inne över land. Granater och eldgivning syns tydligt men på det avstånd vi just nu befinner oss – feet wet – går det inte att urskilja enskilda människor. Vi passar även på att med samma kamera, och med den för vanligt ljus, kontrollera en av de kända SA-5-siterna för verksamhet. Gadaffi har kapacitet att reparera sina luftvärnsställningar, men förhoppningsvis inte utan att vi får reda på det.

Taktisk loop - vad ingår och vad krävs

För att kunna genomföra själva insatsen verkar försvarsmakten i en ”Taktisk Loop” som innehåller operativ planering av ett uppdrag och hur detta uppdrag genomförs och utvärderas. För att genomföra den taktiska loopen finns ett stort antal cykler och förberedelser som utgör förutsättningar för att kunna genomföra insatsen.

Nedan beskrivs en taktisk loop för att genomföra ett uppdrag och andra loopar, som krävs som stöd eller förberedelser för genomförandet av uppdraget (den Taktiska loopen). I den följande beskrivningen beskrivs de olika delarna av den taktiska loopen.

I figuren ”Taktisk Loop” visas principiellt hur olika typer av förberedelser är relaterade till varandra.

Flygföraren - träning

För att hålla hög beredskap för olika typer av uppdrag och kunna genomföra uppdrag med kort förberedelsetid, krävs ett kontinuerligt bibehållande av flygtrimmen.

De grundläggande förmågorna som nödträning och träning av komplexa scenarier tränas mycket effektivt i en simulator.

Inför en ny eller förändrad uppdragsprofil är det mycket kostnadseffektivt att träna den profilen i en simulator, innan den tränas skarpt i ett flygplan.

Preparation Planning – Under förberedelsefasen beaktas de förutsättningar som finns för träningsuppdraget. Förberedelserna sker på samma sätt inför en simulatorflygning som inför ett skarpt flygpass.

Mission Training – Några av de många fördelarna med simulatorflygning är möjligheten att träna olika typer av uppdrag med olika typer av hotbilder och olika taktiska upplägg. Andra viktiga moment är att träna på är uppdrag som skall utföras i olika geografiska miljöer, lufttankning etc. En simulering kan tillfälligt haltas för omedelbar utvärdering och sedan återupptas.

Training Evaluation – Olika typer av uppdrag utvärderas och tekniken förfinas efter hand. Se figur ”Taktisk Loop” del: Air Crew training.

Underhållspersonalen - träning

Underhållsarbete tränas kontinuerligt med simulering av normala serviceåtgärder, exempelvis byte av delar och komponenter.

”Virtual Maintenance Trainer” används för att virtuellt genomföra serviceåtgärder men även för att simulera olika tekniska förlopp i flygplanet. Samtliga systems olika normal- och felmoder kan simuleras. Se figur ”Taktisk Loop” – del: Ground Crew training.

Förberedelser – att lyckas med ett uppdrag

För att kunna utföra ett uppdrag måste kartmateriel med terräng och andra miljöfaktorer finnas framtagna. Data insamlad på olika sätt förädlas i ett kartgenereringssystem -”Digital Map Generation System”.

Beroende på uppdragets typ och under vilka betingelser uppdraget skall utföras, så bearbetas och anpassas kartdata till det aktuella behovet. Se figur ”Taktisk Loop” – del: Map data Loop.

Livscykeln för ett operativt uppdrag - taktiska loopen

Taktiska loopen beskriver hur förbandet planerar, genomför och följer upp ett operativt uppdrag. I nedanstående text beskrivs den taktiska loopens olika delar, Se figur ”Taktisk Loop – del: Tactical Loop.

Första steget i loopen ATO – Air Tasking Order och ACO – Air Combat Order: Innehåller en uppdragsbeskrivning med uppgifter om vad som skall utföras, exempelvis spana av ett område för att kontrollera om det finns luftvärn. ATO kan innehålla uppgifter om ett specifikt målområde, eventuellt med koordinater. Förbandet behöver också ta ställning till vilka frekvensband man vill nyttja under ett uppdrag.

Andra steget - Preparation Planning: Görs för att förbereda uppdrag. För detta ändamål används ett planerings- och utvärderingssystem - ”Mission Support System”.

Tredje stegetRehearsa: Det innebär att flygföraren genomför uppdraget i en uppdragssimulator för att säkra att uppdraget kan genomföras. Det är särskilt viktigt att träna på komplicerade uppdrag för att vara väl förberedd i olika hotsituationer och kunna vara förberedd på förändrade situationer när uppdraget praktiskt genomförs.

Fjärde steget - Data Preparation: Innebär att hela uppdraget läses in i portabla dataminnen, så flygplanet blir laddat med taktisk data inför uppdraget.

Femte steget - Mission Execution: Innebär genomförande av uppdraget.

Sjätte steget - Data Retrieva: Innebär att hämta data från flygplanet, som dels berör mätdata för att läsa ut flygplanet status, samt mätdata från själva uppdraget. Mätdata kommer exempelvis från sensorer i flygplanet, från kameror med optiska sensorer samt antenner som mäter in radiokällor.

Sjunde steget - Mission Evaluation: Här analyseras uppdraget. Förbandet använder ofta flera olika system för utvärdering. Om uppdraget har varit ett spaningsuppdrag krävs också specialiserade officerare som gör en fotografisk tolkning av vad man hittat på bilder eller film. Personalen som arbetar med fototolkning är tränade att hitta specifika objekt. De ska kunna analysera stora datamängder samt bedöma det taktiska värdet.

Andra viktiga resultat kan hämtas från system som tolkar mätdata avseende sändningar från radarstationer som tagits upp under uppdraget. Flygförarens information från uppdraget analyseras tillsammans med övriga informationskällor.

För att utvärdera hur förbandet agerat i operationen, kan deltagande flygplan i operationen spelas upp i tre dimensioner.

Åttonde steget - Mission Report: Här görs rapportering av uppdraget och slutsatser av vad som hämtats in vilka dokumenteras i en rapport. Status på det tekniska systemet bedöms dessutom för att bedöma behov av underhållsåtgärder. I en stabsrapport dokumenteras utfallet av uppdraget och den ger också rekommendationer till eventuellt kommande uppdrag.

Passplanering – hur skall uppdraget genomföras

I nedanstående text beskrivs förberedande åtgärder för en flygplansflotta och de resurser man behöver för att ha denna operativ. Se figur ”Taktisk Loop” – del: MaS Loop, del Corrective och del Preventive.

För att kunna planera ett uppdrag sker en rad olika förberedande åtgärder, här ingår att bedöma olika typer av underhållsbehov beroende på aktuell status för det enskilda flygplanet.

För att analysera flygplansdata används ett materielstödsystem, ”Maintenance Ground Support System”. Detta system övervakar systemen och användningen av flygplanet utifrån data från flygplanet.

Försvarsmakten har aktuell status på hela flygplansflottan, så man väljer de flygplansindivider som har lämplig status för att utföra ett visst uppdrag.

För att träna preventiva eller korrektiva underhållsåtgärder används ett träningssystem för teknisk personal – ”Virtual Maintenance Trainer”.

I slutändan skall försvarsmakten bedöma hur många flygplan som finns tillgängliga för ett specifikt uppdrag. Begränsande faktorer är tillgången till ett antal personalresurser t.ex. flygförare, fototolkar för utvärdering av spaningsuppdrag, mekaniker för att underhålla samt åtgärda fel, personal som kan planera uppdrag, säkerställa tillgång till reservdelar och säkerställa t ex bränslekvalitet.

Oftast är de personella resurserna mer begränsande snarare än tillgången på flygplan och utrustning.

Hur realiseras operativ förmåga – vem gör något

Ett kontinuerligt och nära samarbete med kunder över en produkts livscykel, är grunden till att kunna förstå och omsätta de krav som skall vävas ihop till ett helt fungerande materielsystem. Det är ett helt materielsystem som försvarsmakten upphandlar från Saab, för att Saab skall kunna leverera materielsystemet måste organisationen inneha erforderliga tillstånd. Man måste ha erforderlig kompetens för att utveckla, producera, flygutprova och tillhandahålla underhållslösningar så försvarsmakten och flygvapnet kan genomföra avancerade uppdrag med kort varsel.

För att lyckas med detta krävs att Saab arbetar tillsammans med kunder (upphandlande myndighet) och brukare (Försvarsmakten). Dialogen bygger på att förstå och kunna omsätta brukarens praktiska användningsbehov.

Författarens reflektioner